Hollanders Rental

Huur het bij Hollanders

Verzekeringsvoorwaarden

VERZEKERINGSCERTIFICAAT van CENTRAAL BEHEER / ACHMEA
VERZEKERING TEGEN MATERIËLE SCHADE EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Met verwijzing naar het originele contract 965001 werkmaterieelverzekering wordt hiermee verklaard dat wij, Achmea Schadeverzekeringen N.V., hebben verzekerd:


Verzekerden
Bouwmachines Hollanders B.V. zijnde de verzekeringnemer, en de huurders van de verzekerde objecten van de verzekeringnemer.


Verzekerde objecten en verzekerde periode
Verzekerd zijn de objecten zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de verzekeringnemer en de huurder. De verzekerde periode is de huurtermijn zoals vermeld op dezelfde verhuurovereenkomst.


Verzekerde risico’s
Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek.
Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de WAM (= Wet Aansprakelijkheidsverzeke-ring Motorrijtuigen) is tevens de schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van maximaal EUR 5.600.000,- per gebeurtenis bij lichamelijk letsel en maximaal EUR 2.500.000,- per gebeurtenis voor materiële schade (maximaal EUR 1.000.000,- per gebeurtenis voor ondergrondse schade) indien en voor zover de schade is veroorzaakt met of door het betreffende gehuurde object.


Conditities
De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde originele polis(sen) zijn van toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst vóór de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.


Uitsluitingen
Schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid. Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC). Schade aan de bestuurder van het gehuurde object. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.


Premie en eigen risico
De premie is een toeslag op de huurprijs van de verzekerde objecten. In geval van een gedekte schade geldt een algemeen eigen risico van EUR 750,- en in geval van diefstal is dat 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250,-.


Overige bepalingen
Dit verzekeringsertificaat is een uittreksel van de condities en bepalingen van de bovengenoemde polis(sen) werkmaterieelverzekering op naam van de verzekeringnemer en afgegeven door Achmea Schadeverzekeringen N.V. In geval van een geschil prevaleren de condities en bepalingen van de originele polis(sen).


ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
Afdeling Transportverzekeringen


De huurprijs geldt exclusief: verzekering – BTW – transportkosten – brandstof en smeermiddelen – bedieningskosten